Referat fra den seneste Generalforsamling.

logo

Firmaidræt Slagelse ordinær generalforsamling i Vesthallen,
onsdag den 13. marts 2019, kl. 19.00 - jf. foreningens vedtægter.

Jan Reinhold bød velkommen til Generalforsamlingen 2019 i Firmaidræt Slagelse.

Jan indledte mødet med at meddele af Tage Brostrøm var afgået ved døden d.8. marts.

Tage var i mange år en ildsjæl i Firmaidrætten både lokalt og på landsplan. Tage var i de seneste år formand for afdelingen ”Motion og Samvær” under Firmaidræt Slagelse.

Generalforsamlingen holdt derefter 1 min. stilhed for at ære Tage. Ære være hans minde.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.

I henhold til § 7.2 og 7.3 er alle medlemmer stemmeberettigede med mindre medlemmet er i kontingentrestance.

19 var til stede, hvoraf 16 var stemmeberettigede

 

 1. Valg af dirigent.

Sannie Kalkerup blev valgt enstemmigt.

Sannie takkede for valget og så frem til en god generalforsamling.

Dirigenten konstaterede at:

I henhold til foreningens vedtægter § 6 er Generalforsamlingen foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen i april måned og indkaldes med mindst 21 dages på foreningens www.

Dagsorden og indkaldelse er sendt og afleveret d.4/2-2019 til alle udvalgsformænd og administrator af www.  Dirigenten havde modtaget den d. 15/2-2019.

 

Dagsordenen skal i henhold til jeres vedtægter mindst indeholde flg. punkter:

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
  2. Valg af dirigent.
  3. Beretning fra bestyrelsen, herunder afdelinger og udvalg
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fremlæggelse af budget til orientering.
  7. Valg i henhold til vedtægterne.
  8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

Der var ingen indvendinger imod generalforsamlingens indkaldelse og generalforsamlingens dagsorden, så dirigenten konstaterede at alt var i sin skønneste orden.

 

 1. Beretning fra bestyrelsen, afdelinger og udvalg.

Formand Jan Reinhold fik ordet og supplerede den skriftlige beretning for 2018.

Beretning 2018

Så er der gået endnu et år og et travlt et af slagsen, med et stort aktivitetsniveau, hvor specielt forretningsudvalget til tider var presset og hvor vi må erkende at der er ikke nok hænder (personer) i udvalget, hvis vi stadig ønsker et højt aktivitetsniveau og samtidig skal holde sammen på foreningen.

 

Økonomien udvikler sig stadig positivt, hvor den største gevinst er på events siden, som til stadighed skal udvikles, hvis vi vil bevare disse.

Foreningens deltagelse i hhv. Ladywalk (LW), Rigtige mænd (RM), Xtreme mandehørm (XM) samt det nye skud på stammen Ladies Mud Race (LMR) og Julemærkemarchen har givet en god Pr. og en økonomisk gevinst på trods af at XM gav underskud.

Erhvervsskolen.

Er et område vi har en del fokus på og vi har igen i 2018 afholdt aktivitetsdag og afviklet deres idrætsdag for grundskoleeleverne, det er et samarbejde der skal plejes, udbygges og forstærkes i de kommende år, nogle vil måske mene at det ikke er en naturlig målgruppe, men det er det eftersom, det er de kommende arbejdstagere også vil det jo være godt at de har et kendskab til firmaidrætten, en  investering i fremtiden, så vi vil til stadighed udvikle dette samarbejde sidst på året fik vi lavet nogle aftaler om idrætslige tilbud til Elevhotellerne i Roskilde, Ringsted og Slagelse, hvor vi i 2019 starter op med Cross Fit  en gang om ugen hvert sted samt 3 gange E-sport henholdsvis d. 27/2, 6/3 og 13/3 blive dette en succes vil vi selvfølgelig køre videre.

Badmintonafdelingen.

Holder skansen med nogenlunde samme antal baner i brug, men der er stadigvæk muligheder for udvidelse. Spilletiden i Vesthallen er mandage kl. 1930 – 2130, torsdage kl. 1600 – 2200 og fredage kl. 1600 – 1800. Da vi ikke har en afdelingsbestyrelse, må foreningens sekretær kører afdelingen, det er som i fodbold en noget uholdbar situation.

Bowlingafdelingen.

Kører med en forårssæson og en efterårssæson, som vanligt med det samme tilmeldte antal hold, ZBC deltager med elever fra elevhotellet

Fodboldafdelingen.

Der er god gang i den ”gamle idrætsgren” med aktivitet såvel ude som inde og er stadig foreningens største afdeling, men med ledelsesmæssige problemer, da vi endnu ikke har en afdelingsbestyrelse, så det er stadig foreningens næstformanden, som kører afdelingen.

Motion og Samvær.

2018 har været meget lig de foregående år og vores aktiviteter har nu bestået i 25 år, hvilket vel er noget af en bedrift, når det hele startede op som et projekt – Idræt i dagtimerne. Badminton har mistet lidt medlemmer, så der er plads til flere end de 20 deltagere der er i dag i UV-hallen tirsdage og torsdage. Gymnastikken kører stadig på de høje tangenter med mere end 50 deltagere om torsdagen på VUC med Mikael Nielsen som instruktør og der er altid godt humør og megen snak og latter. Vi kunne godt tænke os lidt flere mænd på holdet. Petanque har ikke de store udsving og vi har da stadig glæden af at se enkelte nye medlemmer i hver sæson.

Indendørs på Rosenkildegården har vi stor glæde af de ret nye omgivelser og der er godt fyldt op både mandag og fredag formiddag, ligesom der tirsdag aften mange gange er fyldt mere end op på banerne. Der er altid en god stemning blandt de mange efterhånden garvede medlemmer. Udendørs på banerne ved Slagelse Tennis Center går starten igen midt i april og vi glæder os til at komme derud og få startet op på den nye sæson med turnering og stævner i lighed med tidligere. Stavgang om tirsdagen i Slagelse Lystskov er stadig en populær aktivitet, men vi kunne da godt ønske os lidt flere deltagere. 2019 tegner til at blive meget lig 2018 men vi vil forsøge os med lidt nye tiltag – bl. a. annoncering, flyers og lign. for at øge interessen for vores aktiviteter. Stor tak til vores daglige ledere og instruktører for det gode arbejde i udfører til gavn for så mange deltagere.

Motionsfloorball.

Et nyt idrætsligt tilbud, som vi forventer os meget af en stille og rolig opstart i september på en bane udlånt fra forbundet, men da denne skulle bruges andet sted, har foreningen købt en bane og det går stille og roligt med tilgang af medlemmer, som pt. spiller fra kl. 1600 og en time om fredagen i Vesthallen, dette vil blive udvidet til næste år med spilletid fra kl. 1600 – 1800 om fredagen sammen med badminton, hvor de så kun spille på 3 baner i samme tidsrum.

 

Rigtige Mænd afdelingen (RM)

Er et træningsfællesskab, (Outdoortræning) som er etableret i f.m. projektet, som opstartede i 2017 samt 2018, med baggrund i fjernsynsprogrammet Rigtige Mænd i DR. Forbundet gik ind i et samarbejde med DR, MakeitBee, hvor Nordea fonden støttede økonomisk. Der skule etableres løb i så mange byer som overhoved muligt, Vi gik ind i dette og har afviklet løbet de sidste 2 år i et samarbejde med kommunen. Afdelingen blev oprettet i 2018 med 18 medlemmer Inkl. Bestyrelsen på 4 samt tilknyttet en træner. De har gennemsnit været ca.10 personer til træning hver onsdag fra kl. 1700 - 1800

Skydeafdelingen.

Der er blevet lidt mere aktivitet på skydebanen det sidste år, hvor der skydes både om tirsdage og onsdage, DDFB er blevet fuldgyldige medlemmer af afdelingen, men har deres egen dag, som er onsdag, men derudover har man afviklet aktivitetsdage for Marievangsskolen og der er ligeledes begyndt at lave det samme for ZBC.

 

Fremtiden er svær at spå om, men uden mål og fokusområder vil man i hvert fald ikke have nogen styring, så disse ting er vigtig at have på plads. Ingen skal være i tvivl om at vores events vil til stadighed havde vores bevågenhed. Erhvervsskolen er stadig et fokusområde samt udvikling af nye idrætstilbud. Derudover tager vi del i forbundets strategi 2022, Et sjovere Danmark i bevægelse.

 

Foreningen har i 2018 investeret i en 20 fodscontainer samt 2 telte.

 

Til sidst vil forretningsudvalget gerne takke alle frivillige ledere og hjælpere i foreningen samt samarbejdspartnere.

 

P.F.V.

JAN REINHOLD

formand

Jan supplerede beretningen med at fremhæve det gode samarbejde med erhvervsskolerne. Som noget nyt er der i 2019 planlagt en introdag i Bromme med diverse aktiviteter for eleverne.

Desuden deltager elever i Firmaidrættens skydning, bowling og badminton.

Af investeringer nævnte Jan indkøb af 2 telte, en container til opbevaring af diverse grej og en floorball-bane.

Bemærkninger til beretningen:

Kaj Johansen, skydeafdelingen, mente at det kunne tiltrække flere medlemmer ved at etablere elektronisk skydebane, f.eks. folk fra skytteforeningen.

Prisen for at etablere elektronisk skydebane er ca. 300 – 400.000 Kr. så der er pt ikke midler og medlemsgrundlag for at etablere en sådan.

Bjarne Christensen undrede sig over hvor de unge blev af i foreningssammenhæng. Han havde konstateret, at på 2 af fodboldholdene var det unge praktikanter der drev holdene. Der kunne være et potentiale i at få flere unge engageret i Firmaidrætten.

Herefter var der ingen yderligere kommentarer til beretningen, og den blev taget til efterretning af forsamlingen.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

Kirsten Larsen fremlagde det reviderede og revisorpåtegnede regnskab for 2018.

Regnskabet er vedhæftet

Regnskabet udviser et overskud på 103.560 Kr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Jan Reinhold bemærkede, at regnskaberne for Ladies Mud Race, Xtrem Mandehørm og Ladywalk kan beses efter ønske.

De er ikke en del af Firmaidræt Slagelses regnskab.

 

 1. Indkomne forslag.

 

Forretningsudvalgets forslag til generalforsamlingen:

Forslag 1

Forretningsudvalget foreslår at Ordensudvalget nedlægges og § 11 slettes i vedtægterne. § 11.3 bliver til § 12.5: Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed i ankesager og tvistigheder.

Motivation: Ved strukturændringen i 2014, hvor vi gik fra en Styrelse til at have et forretningsudvalg samt en bestyrelse, bibeholdt vi Ordensudvalget på trods af at udvalget blev overflødigt.

 • 11 Valg af Ordensudvalg
 • 11.1

Generalforsamlingen vælger et ordensudvalg bestående af en formand og 2 udvalgsmedlemmer.

 • 11.2

På lige år vælges formand, og på ulige år vælges de 2 udvalgsmedlemmer.

 • 11.3

Ordensudvalget er foreningens højeste myndighed i ankesager og tvistigheder.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med alle 16 stemmer.

Forslag 2

Forretningsudvalget foreslår at udvalget kan bestå af 4-6 personer.

 • 9 Valg til forretningsudvalget ændres til:
 • 9.1

Generalforsamlingen vælger et forretningsudvalg bestående af en formand og indtil 5 udvalgsmedlemmer.

Forretningsudvalget konstituerer sig med en sekretær, en økonomiansvarlig, en kommunikationsansvarlig, en PR-og markedsføringsansvarlig og en idrætsansvarlig. Blandt disse personer udpeges næstformanden.

 • 9.2

På lige år vælges formand og 2 medlemmer. På ulige år vælges de resterende 1-3 medlemmer.

 • 9.3

Ved forfald i utide kan forretningsudvalget supplere sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Motivation: Med alle de arbejdsopgaver samt ambitioner, der ligger for foreningen, har det vist sig at 4 personer er for lidt.

Hvis ovenstående forslag 2 bliver vedtaget, er nedennævnte på valg for et år:

Pernille Aude, Pr- og Markedsføringsansvarlig.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 16 stemmer. 

 

 

 1. Fremlæggelse af budget.

 

Kirsten Larsen fremlagde budgettet for 2019, som udviser et overskud på 136.205 Kr.

Budgettet blev vedtaget uden bemærkninger med alle 16 stemmer.

 

 1. Valg i henhold til vedtægterne.

 

I henhold til foreningens vedtægter § 9, 10, 11, 12, 15 skal der vælges til Forretningsudvalg, revisorer, ordensudvalg, Vesthallens bestyrelse samt eventuelt afdelingsformænd.

Valg til ordensudvalget udgår jf ovenstående vedtægtsændring (fjernelse af § 11 nedlæggelse af ordensudvalget, forslag 1).

Valg til forretningsudvalget:

Bjarne Christensen, næstformand – villig til genvalg.

Bjarne enstemmigt genvalgt med applaus.

Kirsten Larsen, økonomiansvarlig – villig til genvalg

Kirsten enstemmigt genvalgt med applaus.

Pernille Aude, Pr- og Markedsføringsansvarlig

Enstemmigt valgt med applaus jf. forslag 2

Valg af revisorer:

Ole Olsen, villig til genvalg.

Ole enstemmigt genvalgt med applaus.

Valg til Vesthallensbestyrelse:

Arne Christensen, medlem – villig til genvalg.

Arne enstemmigt genvalgt med applaus.

Jan Reinhold, medlem – villig til genvalg.

Jan enstemmigt genvalgt med applaus.

Afdelingsformænd

 • 14.2 Afdelingsformanden vælges på generalforsamlingen eller udpeges i samarbejde med forretningsudvalget.

Afdelingsformænd

Badminton                                                         vacant

Fodbold                                                              vacant

Skydning                                                           Kaj Johansen

Bowling                                                             Jesper Hansen

Motion og Samvær                                              vacant

Petanque                                                           Niels Jørgen Pedersen

Rigtige Mænd                                                     John Henriksen

Evt.

 

 

Jan Reinhold fortalte, at TV Øst, som eneste lokale kanal, ikke har repræsentant fra DFIF.

Derfor arbejder Jan på at få en repræsentant i TV Øst bestyrelse, evt. Jan selv.

Derefter opfordrede Jan Kurt Petersen, som er formand for Vesthallen, til at fortælle lidt om Vesthallens situation.

Kurt Petersen fortalte, at 2018 havde været et hårdt år for Vesthallen.

Boye og Søren, som henholdsvis inspektør og assistent valgte begge at stoppe i 2018.

Organisatorisk er der sket en ændring, idet at der er ansat en ny inspektør, Åge, og 3 deltidsansatte. Det skulle give en større flexibilitet.

Hallens driftstilskud fra Kommunen er blevet nedsat og udbetaling af feriepenge til Boye og Søren, har bevirket et underskud på ca. 94.000 Kr. for 2018.

Halgulvet, som er 25 år gammelt, trænger til at blive skiftet. Det vil koste ca. 700.000 Kr. Alternativet er en reparation som vil koste ca. 50.000 Kr. Det er dog kun en midlertidig løsning.

Kurt har søgt fonde og været i dialog med Kommunen om forskellige løsningsmodeller; men har ikke kunnet komme igennem med noget. Derfor er halgulvet pt. uafklaret.

Herefter opfordrede Kurt til at stille spørgsmål vedr. hallens drift.

Thomas fra Rigtige Mænd spurgte, hvorfor cafeteriet ikke havde åbent så tit.

Dertil svarede Kurt, at der slet ikke er økonomi i at bemande cafeteriet en hel aften for at sælge for 2-300 Kr.

Kurt fortalte yderligere, at han i samarbejde med Pernille Aude udarbejdede planer for fremtidige events.

I det hele taget bør alle tænke markedsføring, når man er i dialog med omverdenen, f.eks. i form af flyers og foldere, gerne elektronisk.

Jan Reinhold meddelte, at Kurt Petersen trækker sig som formand for Vesthallens bestyrelse i forbindelse med generalforsamlingen i 2020. Jan opfordrede medlemmerne til at sende ham navne, hvis der var nogle, der havde et emne til posten.

Sannie takkede for et godt møde.

Sannie omtalte et kursus hvor man kan blive sundhedsambassadør for sin arbejdsplads, som afvikles i Slagelse kommune. Kurset er for medarbejdere på alle typer arbejdspladser. Kurset er gratis og afholdes af 2 gange 27/11 2019 og 22/1 2020 i Vesthallen.

Yderligere information Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller www.firmaidraet.dk/sundudd

Sannie omtalte desuden arbejdspladsernes motionsdag, hvor der arbejdes med forskellige tiltag med Firmaidræt Slagelse.

Til sidst fik Firmaidræt Slagelse en stor ros fra Sannie og tak for det gode samarbejde.

Generalforsamlingen udråbte et 3-foldigt leve for foreningen.

Jan sluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Flemming Rasmussen

Sekretær

Referent

 

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia