Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 06. februar 2019, kl. 15:00.

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 22. oktober 2018
 1. Bordet rundt.

- Medlemsregistrering

- Elevhotellernes aktiviteter

- Aktiviteter i 2019

 1. Økonomi.
 • Regnskab 2018
 • Budget 2019
 • Elevhotellernes økonomi
 1. Bestyrelsesmøde senere i dag.
 1. Generalforsamling 13. marts 2019 kl. 19:00
 1. Målsætninger for 2019

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL)

 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

    Referatet fra sidste møde d. 22. oktober 2018 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

 1. Bordet rundt

  - Medlemsregistrering

    Medlemsregistreringen for 2018 er er fuldført og der er registreret følgende  

    antal medlemmer :

    Fodbold :                  171

    Badminton :              122  ( incl. Motion og samvær )

    Floorball :                     8

    Motion og samvær     69  (  gang : 18 og gymnastik : 51 )

    Petanque :                100

    Bowling :                     64

    Skydning :                   35

    Rigtige mænd :           19

    Det giver i alt 588 betalende ordinære medlemmer mod 560 i 2018.

    Det må siges at være tilfredsstillende, da vi ellers i de senere år har haft

   lidt tilbagegang.

   Derudover har vi 3473 elever og lærere fra ZBC. De betaler ikke kontingent;          

   men vi får 12 Kr. pr. medlem, hvor 50% udbetales i 2019. 

 Det giver i alt 4061 medlemmer af Firmaidræt Slagelse.

 • Elevhotellernes aktivitet

FS har sammen med ZBC startet cross-fit op i Slagelse og Ringsted.

I Slagelse var der 8 deltagere og i Ringsted 4 deltagere.

Vi håber på bedre fremmøde fremover.

I uge 9 skal der startes E-sport op i Slagelse, Ringsted og Roskilde for

eleverne på elevhotellerne. Det skal foregå samtidig alle steder, så man har

mulighed for at spille mod hinanden på tværs af skolerne.

På sigt overvejer FS at starte E-sport op i foreningen.

Som tidligere år er det planen at afvikle aktivitetsdag i august på

landbrugsskolen.

Nogle af eleverne deltager desuden i bowling, skydning og badminton under

Firmaidræt Slagelse.

 • Aktiviteter i 2019 i Firmaidræt Slagelse

Introdag for ZBC i Bromme i uge 33, f.eks skydebane og andre aktiviteter.

Aktivitetsdag for nye elever på landbrugsskolen d. 15. august.

Ide om opsætning af floor-ball banen i foyeren på ZBC på Bredahlsgade

ved forskellige lejligheder.

Som tidligere år deltager FS i sundhedsugen med ZBC i uge 41.

Vi har fået en forespørgsel om deltagelse i en idrætsweek-end sammen

med Kommunen d. 12. og 13. oktober. Der har vi meldt fra, idet vi ikke har tid på det tidspunkt.

Ellers har vi de velkendte events som tidligere år:

 • Lady-walk i maj i Skælskør.
 • Rigtige Mænd-løbet d. 4. juni. ( dagen før grundlovsdag )
 • Aktivitetsdag d. 15. august på landbrugsskolen.
 • Intro-dag i Bromme i august. ( ny aktivitet )
 • Ladies mud race og X-trem mandehørm d. 14. september.
 • Julemærkemarch den første søndag i december.

JR

Jan , Bjarne og Kirsten har afhold et møde med Roskilde Familieidræt vedr.

 fremtidigt samarbejde om elevhotellet i Roskilde.

 1. 7. februar afholdt dialogmøde mellem halinspektør og hallens brugere.

Jan og Flemming deltog.

Mødet omhandlede bl.a. at brugerne fremover skal være mere selvhjulpne

omkring opstilling og nedtagning af grej og med selv at låse op og låse af 

ved brug især i week-enderne.

Hallens tilstand omtales nærmere ved bestyrelsesreferatet.

Trine, som er coach for Rigtige Mænd holdet, har meddelt at hun måske holder.

Grunden er at hun ikke rigtig føler der er udvikling at spore omkring holdet.

Der er også flere afbud fra medlemmerne, så ofte er der kun få deltagere.

Holdet har derfor aftalt en prøveperiode frem til 4. juni, hvor alle medlemmer af Rigtige Mænd vil gøre en ekstra indsats og bakke op om projektet.

BC

Bjarne gjorde opmærksom på at flere ting på hjemmesiden ikke er opdateret.  

Ved bestyrelsesmødet opfordres formændene for de forskellige idrætter at få

gennemgået hjemmesiden og få den opdateret.

 1. 26. februar er der planlagt et arrangement i hallen på ZBC, Bredahlsgade

med forskellige aktiviteter for ca. 20 af skolens elever, bl. a skal floor-ball banen sættes op. Derudover aktiviteter som vi kender fra f.eks Rigtige Mænd løbet.

SENESTE : Arrangementet er udsat på ubestemt tid fra skolens side.

 1. Økonomi

Regnskab 2018 og budget for 2019 kort gennemgået af KL.

Behandles og omtales mere udførligt på bestyrelsesmødet og i referat fra dette. 

 1. Bestyrelsesmøde senere i dag.

    Mødet afholdes jvf. dagsorden.

 1. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i år onsdag d. 13. marts kl. 19:00.

Formændene får udleveret indbydelse og dagsorden i antal efter behov på

bestyrelsesmødet til videre formidling blandt medlemmerne.

Der annonceres ikke i dagspressen.

 1. Målsætning for 2019

Behandles på bestyrelsesmødet.

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia