Vedtægter for FIRMAIDRÆT Slagelse

§ 1 Foreningens navn
§ 1.1. Foreningens navn er FIRMAIDRÆT Slagelse.
§ 1.2 Stiftelses år: 21. januar 1941.

§ 2 Foreningens hjemsted
§ 2.1 Foreningen er hjemmehørende i Slagelse Kommune.

§ 3 Foreningens formål
§ 3.1 Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familien, fællesskaber og enkeltpersoner, at fremme interessen for idræt, motion og samvær.

§ 4 Organisationsforhold
§ 4.1 Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for
dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer.

§ 5 Medlemskab
§ 5.1 Foreningen er åben for alle.
§ 5.2 Alle medlemmer optages som enkeltmedlemmer.
§ 5.3 En person er medlem, når kontingentet er betalt.
§ 5.4 Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidræts- forbund til enhver tid gældende vedtægter og retningslinjer.

§ 6 Generalforsamlingen
§ 6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel på foreningens hjemmeside www.firmaidraetslagelse.dk.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
  2. Valg af dirigent. 
  3. Beretning fra bestyrelsen, herunder afdelinger og udvalg.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fremlæggelse af budget til orientering. 
  7. Valg i henhold til vedtægterne.
  8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

§ 6.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberet- tigede.
§ 6.3 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før mødet.
§ 6.4 Æresmedlemmer har ret til, med taleret, at overvære generalforsamlingen.
§ 6.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes med mindst 21 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af de stemmeberettigede skriftligt fremsætter anmodning herom - bilagt motiveret dagsorden.
En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen - med undtagelse af juli måned.
Mødet indkaldes med 7 dages varsel vedlagt dagsorden.

§ 7 Afstemninger
§ 7.1 Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer
i vedtægterne.
§ 7.2 Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem
er i restance.
§ 7.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og der kan således ikke stemmes ved
fuldmagt.
§ 7.4 Skriftlig afstemning skal foretages på forlangende.
Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke.

§ 8 Valg
§ 8.1 Valgbar er medlemmer, der er fyldt 18 år.
§ 8.2 Forslag til valgbare personer skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage
før generalforsamlingen.
§ 8.3 I tilfælde af manglende kandidater kan bestyrelsen dispensere herfra, og supplere
sig selv frem til førstkommende generalforsamling.
§ 8.4 Hvor andet ikke er angivet, er valgene gældende for 2 år.

§ 9 Valg til forretningsudvalget
§ 9.1 Generalforsamlingen vælger et forretningsudvalg bestående af en formand og
3 forretningsudvalgsmedlemmer.
Forretningsudvalget konstituerer sig med en sekretær, en økonomiansvarlig og
en kommunikationsansvarlig. Blandt disse tre personer udpeges næstformanden.
§ 9.2 På lige år vælges formand og et medlem, og på ulige år vælges de resterende 2
medlemmer.
§ 9.3 Ved forfald i utide kan forretningsudvalget supplere sig selv frem til førstkommende
ordinære generalforsamling.

§ 10 Valg af revisorer
§ 10.1 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.

§ 11 Valg af Ordensudvalg
§ 11.1 Generalforsamlingen vælger et ordensudvalg bestående af en formand og
2 udvalgsmedlemmer.
§ 11.2 På lige år vælges formand, og på ulige år vælges de 2 udvalgsmedlemmer.
§ 11.3 Ordensudvalget er foreningens højeste myndighed i ankesager og tvistigheder.

§ 12 Valg til Vesthallens bestyrelse
§12.1 Generalforsamlingen vælger 3 medlemmer til Vesthallens bestyrelse, jf. Vesthallens
vedtægter.
§ 12.2 På lige år vælges formand, og på ulige år vælges de 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 13 Bestyrelsen
§ 13.1 Bestyrelsen består af forretningsudvalget, samt afdelingsformanden eller en
repræsentant for de aktuelle afdelinger i h. t. Organisationsplanen.
§ 13.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, herunder formanden eller næstformanden,
er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.
§ 13.3 Der afholdes minimum 2 møder om året på strategisk vigtige tidspunkter, eller efter
behov. Møderne skal fortrinsvis være visions- og udviklingsmøder, der ikke må bære
præg af egentlige driftsopgaver.
13.4 Der udarbejdes et beslutningsreferat, der udsendes senest 3 uger efter mødet.

§ 14 Forretningsudvalget
§ 14.1 Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen og generalforsamlingen.
§ 14.2 Forretningsudvalget kan ansætte lønnet medhjælp.
§ 14.3 Forretningsudvalget udarbejder og vedligeholder sin egen og bestyrelsens forretningsorden.
§ 14.4 Der udarbejdes et beslutningsreferat, der udsendes senest 3 uger efter mødet.

§ 15 Afdelinger
§ 15.1 Hver aktivitet ledes af en afdelingsbestyrelse, der varetager den daglige drift og udvikler egne aktiviteter.
§ 15.2 Afdelingsformanden vælges på generalforsamlingen eller udpeges i samarbejde med forretningsudvalget.
§ 15.3 Afdelingsformanden sætter sit eget hold (afdelingsbestyrelsen), og uddelegerer ansvar og opgaver.
§ 15.4 Hver afdeling udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser, herunder budget og kompe- tencer, som godkendes af forretningsudvalget.
§ 15.5 Afdelingerne er ansvarlige overfor forretningsudvalget i det daglige og overfor generalforsamlingen.

§ 16 Ad hoc udvalg
§ 16.1 Forretningsudvalget kan nedsætte ad hoc udvalg, hvortil der også kan udpeges personer udenfor foreningen.
§ 16.2 Forretningsudvalget udarbejder et kommissorium, der indeholder budget og tidsramme, samt udpeger formanden, der sætter sit eget hold.

§ 17 Tegning, prokura og hæftelse
§ 17.1 Foreningen tegnes af formanden.
§ 17.2 Der kan for driftskonti, med det samlede forretningsudvalgs underskrifter, meddeles prokura til de enkelte forretningsudvalgsmedlemmer.
§ 17.3 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af general- forsamlingen, samt underskrift af bestyrelsen.
§ 17.4 Foreningen hæfter kun med sin formue.
§ 17.5 Bestyrelse, afdelinger, udvalg og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt ved lovligt trufne beslutninger.
§ 18 Kontingent
§ 18.1 Kontingent fastsættes af forretningsudvalget efter samråd med afdelingerne ud fra aktuelle omkostninger eller andre hensyn.
§ 18.2 Ved restance kan forretningsudvalget, i samråd med den aktuelle afdeling, udelukke et medlem for deltagelse i foreningens aktiviteter.
§ 18.3 Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

§ 19 Regnskab og revision
§ 19.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.
§ 19.2 Økonomiansvarlig fremlægger det reviderede regnskab på den ordinære general-forsamling.
§ 19.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest 14 dage før generalforsamlingen.
Revisorerne er underlagt de af Dansk Firmaidrætsforbund udarbejdede ”Retnings-linjer for folkevalgte revisorer”.
§ 19.4 Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

§ 20 Eksklusion
§ 20.1 Forretningsudvalget kan til enhver tid, med øjeblikkelig varsel, ekskludere medlem-mer og/eller hold, der bevisligt ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinjer, eller udviser grov usportslig optræden indenfor foreningens rammer.
§ 20.2 En eksklusion skal forelægges på førstkommende generalforsamling.

§ 21 Pædofilipolitik
§ 21.1 Foreningen vil, i overensstemmelse med loven, indhente en børneattest for ledere og instruktører, der er fast tilknyttet foreningen og som har direkte kontakt med, eller færdes fast blandt børn under 15 år, som led i udførelsen af deres arbejde.
§ 21.2 Dansk Firmaidrætsforbund udsendte ”Vejledning til foreningerne om at indhente og håndtere børneattester” vil blive benyttet.

§ 22 Dopingpolitik
§ 22.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund underlagt forbundets gældende dopingregulativ.
§ 22.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til på forlangende at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.
§ 22.3 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk Firmaidrætsforbunds dopingregulativ.

§ 23 Våbenpåtegning
§ 23.1 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningen også forpligtet til at tilbagekalde en påtegning overfor et medlem, der efter foreningens skøn af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben, samt give politiet underretning om tilbagekaldelsen.
§ 23.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.

§ 24 Foreningens opløsning
§ 24.1 Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlem- mer stemmer herfor, på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.
§ 24.2 På samme møde tages der stilling til fordeling af foreningens midler og ejendele.
§ 24.3 Den afgående bestyrelse har pligt til at medvirke til en ordentlig afvikling af
foreningen.

Senest revideret på generalforsamlingen den 09. marts 2017

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia