Firmaidræt Slagelse

Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse torsdag den 27. juni 2019, kl. 15:00

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 15. april 2019
 1. Bordet rundt.

- Hvad er sket siden 14/04 2019

- Aktiviteterne resten af året.

- Nye tiltag (aktivitetstrailer)

- Møde med borgmesteren. (kollegamotion)

- Pr-Markedsføring

- 2020 målsætninger (grovskitse)

 1. Økonomi.
 • Opfølgning, hvis muligt (ellers hvordan ser det ud)
 • Investeringer i årets løb og finansiering af disse. (reklame på trailer)
 1. Funktions- og arbejdsbeskrivelser.
 1. Eventuelt

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL), Pernille Aude (PA) 

Fraværende: Claus Thers (CT)

 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

 

    Referatet fra sidste møde d.15. april 2019 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

 1. Bordet rundt

  - Hvad er sket siden 14/4 2019

JR

Ladywalk gennemført d.27. maj.

Visse kritikpunkter modtaget. Det er dog af mindre art. Disse tages op ved næste planlægning af eventen.

”Rigtige Mænd ”-løbet gennemført d. 4. juni.

Kun 10 hold à 3 løbere var tilmeldt. 9 hold gennemførte; 1 hold meldte afbud.

På trods af den ringe tilslutning, valgte Firmaidrætten at gennemføre løbet.

De fremmødte havde en god dag.

Hvis tilslutningen ikke er større til næste år, aflyses eventen sandsynligvis.

Slagelse Firmaidræt havde aktivitetsdag med ZBC i Ringsted d.13.juni, hvor vi havde forskellige aktiviteter som eleverne skulle gennemføre. Efterfølgende var der spisning for eleverne. En god dag.

Overdrages evt. til Ringsted Firmaidræt næste år.

-  Aktiviteter resten af året

Xtrem mandehørm og Ladies Mud Race d. 14.september er blevet flyttet fra kasernen til Antvorskovhallen og det grønne område bag svømmehallen. Det militære område kan vi stadig benytte til ruten.

Det har givet meget ekstraarbejde med planlægningen og informationen til deltagere og leverandører.

Som tidligere afholder Firmaidrætten aktivitetsdag for de nye elever på landbrugsskolen d. 15.august.

Firmaidrætten deltager i sundhedsugen i uge 41.

Slagelse Open er en ny aktivitet for Firmaidrætten. Den afholdes i uge 34 og er for voksne over 18 år med særlige behov. Det er kommunen der er arrangør. Vi bidrager med floorball, skydning og badminton.

Diverse aktiviteter med ZBC: Esport, Crossfit, Jumping Fitness, Bowling, Skydning, Svømning.

Slagelse Firmaidræt undersøger evt. køb af udstyr til Jumping Fitness (BC)

 1. 17.august deltager Firmaidræt Slagelse i Korsør Aqtive Days med ”Rigtige Mænd” opgaver og floorball. Det bliver som ”gå til og fra” aktiviteter.

Julemærkemarchen afholdes som sædvanlig første søndag i september.

-  Nye tiltag (aktivitetstrailer)

Firmaidrætten har som bekendt købt en trailer. Det har fået tankerne i gang omkring at Firmaidrætten kunne tilbyde forskellige temaer som f.eks. Crossfit,

Jumping fitness, Floorball, ”Rigtige Mænd” aktiviteter osv.

Traileren vil kunne pakkes med aktiviteter som er skræddersyet de enkelte brugere, f.eks. firmaer eller andre der kunne være interesserede i en event.

-  Møde med borgmesteren.

 1. 22. maj afholdtes et møde med Jan, Merethe fra Forbundet og borgmesteren vedr. kollegamotion og arbejdspladsernes motionsdag.

Der blev drøftet forskellige muligheder; men det skal være nemt for virksomhederne at gå til.

Basis for flere medlemmer i FS.

Et positivt møde.

-  Pr og markedsføring.   

Firmaidræt Slagelse skal være pro-aktive når vi er ude med events og ved andre lejligheder hvor vi er ude. Mange kender ikke FS. Det skal der laves om på. Primo 2020 udarbejdes en markedsføringsplan.

Facebook er et godt forum til markedsføring. Instagram overvejes.

-  2020 målsætninger (grovskitse)     

Udarbejdes evt. sammen med markedsføringsplanen.

Frivilligbank skal være i tankerne.

 1. Økonomi

Kirsten gennemgik regnskab og balance for 2019 år til dato.

Diverse poster kommenteret.

FU vurderer at alt ser fint ud, og at vi nemt når budgettet for 2019.

Jan arrangerer et møde med Motion og Samvær, Kirsten og Jan for at afklare fremtidig arbejdsgang.

Det er vedtaget at investere i reklamer på vores trailer, i form af logo og hjemmesideadresse, også i forbindelse med ”aktivitetstrailer” som tidligere omtalt.

 1. Funktions- og arbejdsbeskrivelser

Skulle nu være gennemlæst af FU, og rettelser tilgået Jan.

 1. Eventuelt

Bjarne ønsker at trække sig ud af Firmaidrætten for at få tid til sine andre talrige interesser. Fortsætter frem til Generalforsamlingen.

Det kræver et stort arbejde at planlægge de mange events, som Bjarne har involveret sig i, og derfor synes Bjarne ikke han kan afse tiden længere.

Bjarne har ydet et kæmpe arbejde for Firmaidrætten i den tid han har været med. Det udtrykte Jan også klart og tydeligt.

          

Vedtægter for FIRMAIDRÆT Slagelse

 • 1 Foreningens navn
 • 1.1. Foreningens navn er FIRMAIDRÆT Slagelse.
 • 1.2 Stiftelses år: 21. februar 1941. Under navnet Slagelse Firma Sport.
 • 2 Foreningens hjemsted
 • 2.1 Foreningen er hjemmehørende i Slagelse Kommune.
 • 3 Foreningens formål
 • 3.1 Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, erhvervsskoler, familien, fællesskaber og enkeltpersoner, at fremme interessen for idræt, motion og samvær.
 • 4 Organisationsforhold
 • 4.1 Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for

            dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer.

 • 5 Medlemskab
 • 5.1 Foreningen er åben for alle.
 • 5.2 Alle medlemmer optages som enkeltmedlemmer.
 • 5.3 En person er medlem, når kontingentet er betalt.
 • 5.4 Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidræts-
             forbund til enhver tid gældende vedtægter og retningslinjer.
 • 6 Generalforsamlingen
 • 6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel på foreningens hjemmeside www.firmaidraetslagelse.dk.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:            

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning fra bestyrelsen, herunder afdelinger og udvalg.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget til orientering.
 7. Valg i henhold til vedtægterne.
 8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).
 • 6.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberet- tigede.
 • 6.3 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
             formanden         skriftligt i hænde senest 10 dage før mødet.
 • 6.4 Æresmedlemmer har ret til, med taleret, at overvære generalforsamlingen.
 • 6.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes med mindst 21 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af de stemmeberettigede skriftligt fremsætter anmodning herom - bilagt motiveret dagsorden.

En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen - med undtagelse af juli måned.

Mødet indkaldes med 7 dages varsel vedlagt dagsorden.

 • 7 Afstemninger
 • 7.1 Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer
  i vedtægterne.
 • 7.2 Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem
        er i restance.
 • 7.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og der kan således ikke stemmes ved
         fuldmagt.         
 • 7.4 Skriftlig afstemning skal foretages på forlangende.
 •       Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke.
 • 8 Valg
 • 8.1 Valgbar er medlemmer, der er fyldt 18 år.
 • 8.2 Forslag til valgbare personer skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage
        før generalforsamlingen.
 • 8.3 I tilfælde af manglende kandidater kan bestyrelsen dispensere herfra, og supplere
        sig selv frem til førstkommende generalforsamling.      
 • 8.4 Hvor andet ikke er angivet, er valgene gældende for 2 år.
 • 9 Valg til forretningsudvalget
 • 9.1 Generalforsamlingen vælger et forretningsudvalg bestående af en formand og
        indtil 5 udvalgsmedlemmer.

Forretningsudvalget konstituerer sig med en sekretær, en økonomiansvarlig, kommunikationsansvarlig, Pr- og Markedsføringsansvarlig og idrætsansvarlig. Blandt disse personer udpeges næstformanden.

 • 9.2 På lige år vælges formand og 2 medlemmer, og på ulige år vælges de resterende 1-3 medlemmer.
 • 9.3 Ved forfald i utide kan forretningsudvalget supplere sig selv frem til

            førstkommende ordinære generalforsamling.

 • 10 Valg af revisorer
 • 10.1 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.
 • 11 Valg til Vesthallens bestyrelse
 • 11.1 Generalforsamlingen vælger 3 medlemmer til Vesthallens bestyrelse, jf. Vesthallens
           vedtægter.
 • 11.2 På lige år vælges formand, og på ulige år vælges de 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • 12 Bestyrelsen
 • 12.1 Bestyrelsen består af forretningsudvalget, samt afdelingsformanden eller en
          repræsentant for de aktuelle afdelinger i h. t. Organisationsplanen.
 • 12.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, herunder formanden eller næst-
          formanden, er til stede.

            I tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.

 • 12.3 Der afholdes minimum 2 møder om året på strategisk vigtige tidspunkter, eller efter behov. Møderne skal fortrinsvis være visions- og udviklingsmøder, der ikke må bære præg af egentlige driftsopgaver.
 • 12.4 Der udarbejdes et beslutningsreferat, der udsendes senest 3 uger efter mødet.
 • 12.5 Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed i ankesager og tvistigheder.
 • 13 Forretningsudvalget
 • 13.1 Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen
          og generalforsamlingen.
 • 13.2 Forretningsudvalget kan ansætte lønnet medhjælp.
 • 13.3 Forretningsudvalget udarbejder og vedligeholder sin egen og bestyrelsens
           forretningsorden.
 • 13.4 Der udarbejdes et beslutningsreferat, der udsendes senest 3 uger efter mødet.
 • 14 Afdelinger
 • 14.1 Hver aktivitet ledes af en afdelingsbestyrelse, der varetager den daglige drift
  og udvikler egne aktiviteter.
 • 14.2 Afdelingsformanden vælges på generalforsamlingen eller udpeges i samarbejde
           med forretningsudvalget.
 • 14.3 Afdelingsformanden sætter sit eget hold (afdelingsbestyrelsen), og uddelegerer
           ansvar og opgaver.
 • 14.4 Hver afdeling udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil
           hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser, herunder budget og kompe-
           tencer, som godkendes af forretningsudvalget.
 • 14.5 Afdelingerne er ansvarlige overfor forretningsudvalget i det daglige og overfor
           generalforsamlingen.
 • 15 Ad hoc-udvalg
 • 15.1 Forretningsudvalget kan nedsætte ad hoc udvalg, hvortil der også kan udpeges
           personer udenfor foreningen.
 • 15.2 Forretningsudvalget udarbejder et kommissorium, der indeholder budget og
           tidsramme, samt udpeger formanden, der sætter sit eget hold.
 • 16 Tegning, prokura og hæftelse
 • 16.1 Foreningen tegnes af formanden.
 • 16.2 Der kan for driftskonti, med det samlede forretningsudvalgs underskrifter, meddeles
             prokura til de enkelte forretningsudvalgsmedlemmer.   
 • 16.3 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af general-
           forsamlingen, samt underskrift af bestyrelsen.
 • 16.4 Foreningen hæfter kun med sin formue.
 • 16.5 Bestyrelse, afdelinger, udvalg og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt ved
           lovligt trufne beslutninger.
 • 17 Kontingent
 • 17.1 Kontingent fastsættes af forretningsudvalget efter samråd med afdelingerne ud fra aktuelle omkostninger eller andre hensyn.
 • 17.2 Ved restance kan forretningsudvalget, i samråd med den aktuelle afdeling, udelukke
           et medlem for deltagelse i foreningens aktiviteter.
 • 17.3 Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.
 • 18 Regnskab og revision
 • 18.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.
 • 18.2 Økonomiansvarlig fremlægger det reviderede regnskab på den ordinære general-forsamling.
 • 18.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest 14 dage før generalforsamlingen.

Revisorerne er underlagt de af Dansk Firmaidrætsforbund udarbejdede ”Retnings-linjer for folkevalgte revisorer”.

 • 18.4 Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.
 • 19 Eksklusion
 • 19.1 Forretningsudvalget kan til enhver tid, med øjeblikkeligt varsel, ekskludere medlem-mer og/eller hold, der bevisligt ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinjer, eller udviser grov usportslig optræden indenfor foreningens rammer.
 • 19.2 En eksklusion skal forelægges på førstkommende generalforsamling.
 • 20 Pædofilipolitik
 • 20.1 Foreningen vil, i overensstemmelse med loven, indhente en børneattest for ledere
          og instruktører, der er fast tilknyttet foreningen og som har direkte kontakt med,
           eller færdes fast blandt børn under 15 år, som led i udførelsen af deres arbejde.
 • 20.2 Dansk Firmaidrætsforbund udsendte ”Vejledning til foreningerne om at indhente og
           håndtere børneattester” vil blive benyttet.
 • 21 Dopingpolitik
 • 21.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund underlagt
           forbundets gældende dopingregulativ.                        
 • 21.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til på forlangende at deltage i dopingtest,
          som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.
 • 21.3 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk
            Firmaidrætsforbunds dopingregulativ.
 • 22 Våbenpåtegning
 • 22.1 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningen også forpligtet
           til at tilbagekalde en påtegning overfor et medlem, der efter foreningens skøn af
           hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse
            til et våben, samt give politiet underretning om tilbagekaldelsen.
 • 22.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.
 • 23 Foreningens opløsning
 • 23.1 Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlem-
           mer stemmer herfor, på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.
 • 23.2 På samme møde tages der stilling til fordeling af foreningens midler og ejendele.
 • 23.3 Den afgående bestyrelse har pligt til at medvirke til en ordentlig afvikling af foreningen.

Senest revideret på generalforsamlingen den 13. marts 2019

Velkommen til foreningen

Forretningsudvalget i foreningen som er den daglige ledelse består af 4 - 6 personer.

 • Jan Reinhold, formand
 • Bjarne Christensen, næstformand og kommunikationsansvarlig
 • Flemming Rasmussen, sekretær
 • Kirsten Larsen, Økonomiansvarlig/kasserer
 • Pernille Aude, Pr- og markedsføringsansvarlig

Historie

Slagelse Firma Sport blev stiftet den 21. februar 1941 af en række forudseende folk, der med god opbakning fra flere lokale virksom-heder fandt ud af, at ansatte på alle niveauer ville have gavn af sund motion i samvær med kolleger. Den 12. april 2011 blev foreningens logo og navn ændret til: FIRMAIDRÆT Slagelse.
Ideen har været bæredygtig, og foreningen har nu gennem mere end 75 år virket for sit formål:

Gennem arbejdspladsen, familien, fællesskaber og enkeltpersoner, at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

Domicil

domicil

Foreningen har hjemsted i Vesthallen der blev indviet den 1. oktober 1972 og udbygget i 2002 efter en brand i hallen. Skydeafdelingen flyttede ind i egne lokaler på Marievangsskolen i 1983.

Udover de mange sportslige aktivite-ter er Vesthallen også rammen om mødeaktivitet for forretningsudvalg, afdelinger og udvalg, samt kurser og halarrangementer, ligesom dele af det administrative arbejde udføres her.

aktivitet | fællesskab | livskvalitet

Organisationsforhold

Firmaidræt Slagelse er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund.

samvær

Ledere

Foreningen har 38 frivillige ledere til at klare den daglige ledelse og til at udføre de mange opgaver, der skal løses for at få dagligdagen til at fungere.
At være leder i firmaidrætten giver gode muligheder for personlig udvikling via praktisk og teoretisk træning.
Foreningen tilbyder gennem Dansk Firmaidrætsforbund uddannelse af nuværende og kommende ledere.

petanque

Sammenhold gør stærk, når man har fælles mål for øje

Deltagelse

Det brede og nuancerede udbud af aktiviteter er kendetegnet for foreningen og dækker behovet for:

 • Holdaktivitet,
 • Individuel deltagelse
 • Socialt samvær både før, under og efter udfoldelsen.

Aktiviteterne udbydes i f. m. kampagner, træning og turneringer.

Formål

Foreningens formål er, gennem arbejdspladsen, familien, fællesskaber og enkeltpersoner, at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

Målgruppe

Foreningens målgruppe er arbejds- pladser, fællesskaber, familier og enkeltpersoner, der er beskæftiget og/eller bosat i Slagelse Kommune
og omegn.

Et fællesskab er en organiseret enhed, med et fælles mål/formål og en synlig afgrænsning af medlemsskaren, herunder beboer-, bolig- og fagforeninger, samt motions- og brevdueklubber.

Livskvalitet

Firmaidræt er den motionsvenlige sport, hvor der ikke altid kræves den store træningsindsats for at kunne være med. 
Kolleger, venner og familie kan, i samvær om en fælles interesse, vedligeholde og forbedre sit niveau for god fysisk og psykisk form, som medvirker til øget livskvalitet.

Vision

Vores vision er at:

 • Styrke fællesskabet i foreningen, for derigennem at tiltrække nye ledere og medlemmer.
 • Udnytte hinandens kompetencer  og resurser

Mål

Vores mål er at:

 • Styrke det sociale samvær,
 • Styrke lederrekrutteringen,
 • Øge synligheden,
 • Opstarte nye aktiviteter for derigennem at tiltrække nye
  medlemmer.

Den motionsvenlige
FIRMAIDRÆT
er for alle aldre.

Aktivitet

Firmaidrætten er en flerstrenget forening, der kan tilbyde vore medlemmer og byens borgere et bredt udbud af aktiviteter, så som:

batminton

FIRMAIDRÆT
– når der går sport i jobbet.

rigtig maend logo

Medlemskab og kontingent

penge

Aktivitetskontingentet er forskelligt for de enkelte idrætsgrene, og det fremgår af indbydelsen, samt på foreningens hjemmeside
www.firmaidraetslagelse.dk

Aktivitetskontingentet inkluderer også medlemskab af foreningen, og skal indbetales i f. m. tilmeldingen.

cykling

HUSK
livsglæden og livskvaliteten afhænger af dig selv.

 

Foreningsoplysninger

Firmaidræt Slagelse
Skjoldsvej 8, 4200 Slagelse
CVR: 12581114
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Forening 5035 Firmaidræt Slagelse
Stiftet den 21.02.1941
Formand Jan Reinhold
Kenyavej 5
4200  Slagelse
Mobil 23 43 09 15
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kasserer/
økonomileder
Kirsten Larsen

Tlf prv. 22 71 02 72
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Postadresse Jan Reinhold
Kenyavej 5
4200  Slagelse
Mobil 23 43 09 15
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
E-postmodtager Jan Reinhold
Kenyavej 5
4200  Slagelse
Mobil 23 43 09 15
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mødekalender for forretningsudvalget (FU) 2019.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

 04. FEB

15:00

Mødelokal/Vesthallen

Regnskab og budget

 15. APR

15:00

Mødelokal/Vesthallen

 17. JUN

15:00

Mødelokal/Vesthallen

02. SEP

15:00

Mødelokal/vesthallen

 21. OKT

15:00

Mødelokal/vesthallen

22.  NOV

18:00

Vesthallen

Julefrokost

Generalforsamling d. 13. marts 2019 kl. 1900 i Vesthallen

Mødekalender for bestyrelsen (Best) 2019.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

04. FEB

1800 - 2100

Vesthallen

Regnskab og budget

21. OKT

1800 - 2100

Vesthallen

22. NOV

1800 - ?

Vesthallen

Julefrokost

Julefrokost er for bestyrelsen (+) samt påhæng.

Underkategorier

Nyheder fra foreningen Firmaidræt Slagelse

gereralforsamlingGeneralforsamling i Firmaidræt Slagelse

Bliv opdateret om de sidste nye tiltag i foreningen, samt indkaldelse til generalforsamlingen.


FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia