Firmaidræt Slagelse

Mødekalender for forretningsudvalget (FU) 2023.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

20. FEB

16:30

Mødelokale/Vesthallen

Planlægning og Strategi

24. APR

16:30

Mødelokale/Vesthallen

12. JUN

16:30

Mødelokale/Vesthallen

28. AUG

16:30

Mødelokale/Vesthallen

23. OKT

16:30

Mødelokale/Vesthallen

24. NOV

18:00

Vesthallen

Julefrokost

Generalforsamling d. 22. marts 2023 kl. 1800 i Vesthallen

 

Mødekalender for bestyrelsen (Best) 2023.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

20. FEB

1800 - 2100

Vesthallen

Regnskab og budget

23. OKT

1800 - 2100

Vesthallen

24. NOV

1800 -?

Vesthallen

Julefrokost

Julefrokost er for bestyrelsen og afdelingsmedlemmer (+) samt påhæng.

          

Vedtægter for FIRMAIDRÆT Slagelse

 • 1 Foreningens navn
 • 1.1. Foreningens navn er FIRMAIDRÆT Slagelse.
 • 1.2 Stiftelses år: 21. februar 1941. Under navnet Slagelse Firma Sport.
 • 2 Foreningens hjemsted
 • 2.1 Foreningen er hjemmehørende i Slagelse Kommune.
 • 3 Foreningens formål
 • 3.1 Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, erhvervsskoler, familien, fællesskaber og enkeltpersoner, at fremme interessen for idræt, motion og samvær.
 • 4 Organisationsforhold
 • 4.1 Foreningen er medlem af Dansk Firmaidræt og underkastet de for                                                                                              dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer.
 • 5 Medlemskab
 • 5.1 Foreningen er åben for alle.
 • 5.2 Alle medlemmer optages som enkeltmedlemmer.
 • 5.3 En person er medlem, når kontingentet er betalt.
 • 5.4 Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidræt
  til enhver tid gældende vedtægter og retningslinjer.
 • 6 Generalforsamlingen
 • 6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel på foreningens hjemmeside www.firmaidraetslagelse.dk.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:            

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning fra bestyrelsen, herunder afdelinger og udvalg.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget til orientering.
 7. Valg i henhold til vedtægterne.
 8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).
 • 6.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.
 • 6.3 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
  formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før mødet.
 • 6.4 Æresmedlemmer har ret til, med taleret, at overvære generalforsamlingen.
 • 6.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes med mindst 21 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af de stemmeberettigede skriftligt fremsætter anmodning herom - bilagt motiveret dagsorden.
 • 6.6 Generalforsamling eller ektraordinær generalforsamling kan afholdes virtuelt/online, hvis fysisk afholdelse kke kan lade sig gøre pga. nationale eller lokale forsamlingsrestriktioner.

En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen - med undtagelse af juli måned.

Mødet indkaldes med 7 dages varsel vedlagt dagsorden.

 • 7 Afstemninger
 • 7.1 Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer
  i vedtægterne.
 • 7.2 Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem
        er i restance.
 • 7.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og der kan således ikke stemmes ved
         fuldmagt.         
 • 7.4 Skriftlig afstemning skal foretages på forlangende.
 •       Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke.
 • 8 Valg
 • 8.1 Valgbar er medlemmer, der er fyldt 18 år.
 • 8.2 Forslag til valgbare personer skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage
        før generalforsamlingen.
 • 8.3 I tilfælde af manglende kandidater kan bestyrelsen dispensere herfra, og supplere
        sig selv frem til førstkommende generalforsamling.      
 • 8.4 Hvor andet ikke er angivet, er valgene gældende for 2 år.
 • 9 Valg til forretningsudvalget
 • 9.1 Generalforsamlingen vælger et forretningsudvalg bestående af en formand og
        indtil 5 udvalgsmedlemmer.

Forretningsudvalget konstituerer sig med en sekretær, en økonomiansvarlig, kommunikationsansvarlig, Pr- og Markedsføringsansvarlig og idrætsansvarlig. Blandt disse personer udpeges næstformanden.

 • 9.2 På lige år vælges formand og 2 medlemmer, og på ulige år vælges de resterende 1-3 medlemmer.
 • 9.3 Ved forfald i utide kan forretningsudvalget supplere sig selv frem til

            førstkommende ordinære generalforsamling.

 • 10 Valg af revisorer
 • 10.1 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.
 • 11 Valg til Vesthallens bestyrelse
 • 11.1 Generalforsamlingen vælger 3 medlemmer til Vesthallens bestyrelse, jf. Vesthallens
           vedtægter.
 • 11.2 På lige år vælges formand, og på ulige år vælges de 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • 12 Bestyrelsen
 • 12.1 Bestyrelsen består af forretningsudvalget, samt afdelingsformanden eller en
          repræsentant for de aktuelle afdelinger i h. t. Organisationsplanen.
 • 12.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, herunder formanden eller næst-
          formanden, er til stede.

            I tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.

 • 12.3 Der afholdes minimum 2 møder om året på strategisk vigtige tidspunkter, eller efter behov. Møderne skal fortrinsvis være visions- og udviklingsmøder, der ikke må bære præg af egentlige driftsopgaver.
 • 12.4 Der udarbejdes et beslutningsreferat, der udsendes senest 3 uger efter mødet.
 • 12.5 Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed i ankesager og tvistigheder.
 • 13 Forretningsudvalget
 • 13.1 Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen
          og generalforsamlingen.
 • 13.2 Forretningsudvalget kan ansætte lønnet medhjælp.
 • 13.3 Forretningsudvalget udarbejder og vedligeholder sin egen og bestyrelsens
           forretningsorden.
 • 13.4 Der udarbejdes et beslutningsreferat, der udsendes senest 3 uger efter mødet.
 • 14 Afdelinger
 • 14.1 Hver aktivitet ledes af en afdelingsbestyrelse, der varetager den daglige drift
  og udvikler egne aktiviteter.
 • 14.2 Afdelingsformanden vælges på generalforsamlingen eller udpeges i samarbejde
           med forretningsudvalget.
 • 14.3 Afdelingsformanden sætter sit eget hold (afdelingsbestyrelsen), og uddelegerer
           ansvar og opgaver.
 • 14.4 Hver afdeling udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil
           hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser, herunder budget og kompe-
           tencer, som godkendes af forretningsudvalget.
 • 14.5 Afdelingerne er ansvarlige overfor forretningsudvalget i det daglige og overfor
           generalforsamlingen.
 • 15 Ad hoc-udvalg
 • 15.1 Forretningsudvalget kan nedsætte ad hoc udvalg, hvortil der også kan udpeges
           personer udenfor foreningen.
 • 15.2 Forretningsudvalget udarbejder et kommissorium, der indeholder budget og
           tidsramme, samt udpeger formanden, der sætter sit eget hold.
 • 16 Tegning, prokura og hæftelse
 • 16.1 Foreningen tegnes af formanden.
 • 16.2 Der kan for driftskonti, med det samlede forretningsudvalgs underskrifter, meddeles
             prokura til de enkelte forretningsudvalgsmedlemmer.   
 • 16.3 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af general-
           forsamlingen, samt underskrift af bestyrelsen.
 • 16.4 Foreningen hæfter kun med sin formue.
 • 16.5 Bestyrelse, afdelinger, udvalg og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt ved
           lovligt trufne beslutninger.
 • 17 Kontingent
 • 17.1 Kontingent fastsættes af forretningsudvalget efter samråd med afdelingerne ud fra aktuelle omkostninger eller andre hensyn.
 • 17.2 Ved restance kan forretningsudvalget, i samråd med den aktuelle afdeling, udelukke
           et medlem for deltagelse i foreningens aktiviteter.
 • 17.3 Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.
 • 18 Regnskab og revision
 • 18.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.
 • 18.2 Økonomiansvarlig fremlægger det reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling.
 • 18.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest 14 dage før generalforsamlingen.

Revisorerne er underlagt de af Dansk Firmaidræt udarbejdede ”Retningslinjer for folkevalgte revisorer”.

 • 18.4 Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.
 • 19 Eksklusion
 • 19.1 Forretningsudvalget kan til enhver tid, med øjeblikkeligt varsel, ekskludere medlem-mer og/eller hold, der bevisligt ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinjer, eller udviser grov usportslig optræden indenfor foreningens rammer.
 • 19.2 En eksklusion skal forelægges på førstkommende generalforsamling.
 • 20 Pædofilipolitik
 • 20.1 Foreningen vil, i overensstemmelse med loven, indhente en børneattest for ledere
          og instruktører, der er fast tilknyttet foreningen og som har direkte kontakt med,
           eller færdes fast blandt børn under 15 år, som led i udførelsen af deres arbejde.
 • 20.2 Dansk Firmaidræt udsendte ”Vejledning til foreningerne om at indhente og
           håndtere børneattester” vil blive benyttet.
 • 21 Dopingpolitik
 • 21.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidræt underlagt
           forbundets gældende dopingregulativ.                        
 • 21.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til på forlangende at deltage i dopingtest,
          som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.
 • 21.3 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk
            Firmaidræts dopingregulativ.
 • 22 Våbenpåtegning
 • 22.1 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningen også forpligtet
           til at tilbagekalde en påtegning overfor et medlem, der efter foreningens skøn af
           hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse
            til et våben, samt give politiet underretning om tilbagekaldelsen.
 • 22.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.
 • 23 Foreningens opløsning
 • 23.1 Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlem-
           mer stemmer herfor, på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.
 • 23.2 På samme møde tages der stilling til fordeling af foreningens midler og ejendele.
 • 23.3 Den afgående bestyrelse har pligt til at medvirke til en ordentlig afvikling af foreningen.

Senest revideret på generalforsamlingen den 07. Juli 2021

Redaktionelt redigeret 24 februar 2022.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 21. februar 2022, 18.00.

Dagsorden

  1. Velkomst og spisning.
  1. Godkendelse af sidste mødereferat 25.10.2021.
   1. Referatet er godkendt uden bemærkninger
  1. Økonomi, status regnskab 2021 samt budget 2022
   1. 2021 Resultat: +87.004 kr.
   2. Overskuddet skyldes primært overskud på vores events
   3. Budget 2022:
    1. Primær drift (aktiviteter): +35.460 kr.
    2. Foreningen – fælles: +65.100 kr.
    3. Ekstraordinære indtægter: + 97.000 kr.
    4. Totale omkostninger: - 146.000 kr.
    5. Totalt resultat: 51.160 kr.
    6. , et reelt underskud på den primære drift på ca. 45.000 kr.

  Det kan vi godt tåle!

  1. Bordet rundt.
  • Foreningens tilstand
   • God økonomisk tilstand
   • Vi mangler frivillige!
   • Der er nu kun 3 personer i FU (Kim har meldt fra).
    • Er der nogen som kender nogen??
   • Opfordring til bestyrelsesmedlemmerne om, at opfordre medlemmer, familiemedlemmer, venner og bekendte til at overveje at blive frivillig til enten afdelingerne eller FU
    • Forslag fra Pernille Quist: Flyer fra FU omkring behov for frivillige både til FU og til aktiviteterne. I den forbindelse skal de enkelte aktivitetsrepræsentanter vende tilbage omkring behov med følgende oplysninger:
     • Hvad skal den frivillige lave
     • Hvor mange timer skal den frivillige forvente at lægge
    • PA er tovholder på denne/disse flyer(s)
   • Medlemsregistrering 2021 er opdateret: 389 medlemmer.

  Vi er gået ned i antal medlemmer (ca. 200), grundet vores manglende fodboldspillere

  • Aktiviteter i 2022.
   • Håbet er at alle tidligere aktiviteter kommer op og stå igen
   • Deadline for ønsker om haltider er 1. marts
   • Alle skal vende tilbage med ønsker og start/slut tidspunkt (dato)
   • JR ønsker fortsat at sammenlægge de tre foreninger (Slagelse, Skælskør, Korsør), men det er ikke nemt.
   • Kunne man forestille sig, at Skælskør og Slagelse startede samarbejdet?
  • Lederpleje
   • Der skal være Lederpleje, men ikke mens Corona dominerer.
   • Planen er derfor et fælles arrangement for frivillige og frivillige ledere, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt.
  • Frivillig bank strategi for lederrekruttering.
   • Opstart: Snak med Styrelsen på Formandsmødet. Hvad kan Forbundet bidrage med i forhold til konsulentbistand og anden hjælp.
   • Claus: Der er intet sket. Ingen melder sig, selv om vi sidst aftalte, at alle skulle forsøge at få folk til at melde sig
   • Pernille Q. & Finn: Folk er bange for at melde sig på FB. Det vil være de personlige relationer, som skal kunne trække folk til.
   • Claus har valgt at trække sig grundet tidspres.
   • Vi skal blive dygtigere til at melde tidligt ud omkring frivillig-behov, eksempelvis til Ladywalk på FB
   • En lang og god snak om hvordan vi kan blive bedre til at bruge FB, så vi også når ud til dem, som vi ikke er venner med.
   • Flere af os kan lave opslag på hjemmesiden, men lad det gerne gå igennem JR. Undlad at bruge pdf filer. Ren tekst og billeder til up-load
  1. Generalforsamling 9. marts 2022.

         Pernille Aude                                                                                    JAN REINHOLD

         Referent                                                                                            Formand

Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 21. februar 2022, kl. 16:30

Dagsorden

  1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 25.10.2021.
   • Referat afventer de øvrige FU-medlemmers godkendelse.
  1. Bordet rundt.
  • Tilbageblik siden sidste møde.
   • Julemærkemarchen gik som forventet iht. Corona restriktioner med 134 deltagere
   • JR har fuldført medlemsregistrering. Stor tilbagegang. Medlemmer eks. Erhvervsskoler: 389. Skyldes primært den manglende fodbold.
   • Alle aktiviteter undtagen fodbold er kommet op og køre igen.
   • Mail fra kommune: Haltider skal bestilles inden 1. marts. Tovholder: JR
   • Gennemgås på næste møde
  • Funktions- og arbejdsbeskrivelser.
   • Gennemgås på næste møde
  • Frivillige herunder frivilligbank & strategi
   • Gennemgås på næste møde
   • Vi skal finde en ny ansvarlig, da Claus Thers har trukket sig
  • 2022 aktiviteter.
   • JR forventer at alle aktiviteter kommer op og køre
   • Der har været opstartsmøde på Floorball for kræftramte kvinder
   • LadyWalk 30. maj.
    • Generel klargøring om lørdagen + optælling af t-shirts
   • LMR & XM:
    • Der skal skiftes bånd på alle medaljer
    • Der er få deltagere tilmeldt på nuværende tidspunkt
   • Julemærkemarch:
    • Gode råd modtages til at få flere deltagere
   • Bestyrelsesmøde senere i dag.
  1. Økonomi
  • Budget 2022
   • Den ordinære drift står til et underskud på 45.840 kr. ift. budget
   • Det endelige overskud skyldes vores ekstraordinære events. XM, LMR, LadyWalk, Julemærkemarch og aktiviteter på elevhotellerne (ca. 97.000 kr.)
  • Herunder godkendelse af budgetteret driftsunderskud.
  • Skattefri godtgørelser er gennemgået og godkendt.
   • Anne Bjergvang deltager v/ goodiebag teltet
   • Gitte Brostrøm vil gerne have enkelte opgaver i forbindelse med events
   • A3 info skilte over hele området (du står her) => PA

  (inkl. Bad under tribunen v/ glasindgang – nr. 8 + 9 + 10 + 11)

Velkommen til foreningen

Forretningsudvalget i foreningen som er den daglige ledelse består af 4 - 6 personer.

 • Jan Reinhold, formand
 • Flemming Rasmussen, sekretær
 • Kirsten Larsen, Økonomiansvarlig/kasserer
 • Pernille Aude, Pr- og markedsføringsansvarlig

Historie

Slagelse Firma Sport blev stiftet den 21. februar 1941 af en række forudseende folk, der med god opbakning fra flere lokale virksom-heder fandt ud af, at ansatte på alle niveauer ville have gavn af sund motion i samvær med kolleger. Den 12. april 2011 blev foreningens logo og navn ændret til: FIRMAIDRÆT Slagelse.
Ideen har været bæredygtig, og foreningen har nu gennem mere end 75 år virket for sit formål:

Gennem arbejdspladsen, familien, fællesskaber og enkeltpersoner, at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

Domicil

domicil

Foreningen har hjemsted i Vesthallen der blev indviet den 1. oktober 1972 og udbygget i 2002 efter en brand i hallen. Skydeafdelingen flyttede ind i egne lokaler på Marievangsskolen i 1983.

Udover de mange sportslige aktivite-ter er Vesthallen også rammen om mødeaktivitet for forretningsudvalg, afdelinger og udvalg, samt kurser og halarrangementer, ligesom dele af det administrative arbejde udføres her.

aktivitet | fællesskab | livskvalitet

Organisationsforhold

Firmaidræt Slagelse er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund.

Ledere

Foreningen har 38 frivillige ledere til at klare den daglige ledelse og til at udføre de mange opgaver, der skal løses for at få dagligdagen til at fungere.
At være leder i firmaidrætten giver gode muligheder for personlig udvikling via praktisk og teoretisk træning.
Foreningen tilbyder gennem Dansk Firmaidrætsforbund uddannelse af nuværende og kommende ledere.

petanque

Sammenhold gør stærk, når man har fælles mål for øje

Deltagelse

Det brede og nuancerede udbud af aktiviteter er kendetegnet for foreningen og dækker behovet for:

 • Holdaktivitet,
 • Individuel deltagelse
 • Socialt samvær både før, under og efter udfoldelsen.

Aktiviteterne udbydes i f. m. kampagner, træning og turneringer.

Formål

Foreningens formål er, gennem arbejdspladsen, familien, fællesskaber og enkeltpersoner, at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

Målgruppe

Foreningens målgruppe er arbejds- pladser, fællesskaber, familier og enkeltpersoner, der er beskæftiget og/eller bosat i Slagelse Kommune
og omegn.

Et fællesskab er en organiseret enhed, med et fælles mål/formål og en synlig afgrænsning af medlemsskaren, herunder beboer-, bolig- og fagforeninger, samt motions- og brevdueklubber.

Livskvalitet

Firmaidræt er den motionsvenlige sport, hvor der ikke altid kræves den store træningsindsats for at kunne være med. 
Kolleger, venner og familie kan, i samvær om en fælles interesse, vedligeholde og forbedre sit niveau for god fysisk og psykisk form, som medvirker til øget livskvalitet.

Vision

Vores vision er at:

 • Styrke fællesskabet i foreningen, for derigennem at tiltrække nye ledere og medlemmer.
 • Udnytte hinandens kompetencer  og resurser

Mål

Vores mål er at:

 • Styrke det sociale samvær,
 • Styrke lederrekrutteringen,
 • Øge synligheden,
 • Opstarte nye aktiviteter for derigennem at tiltrække nye
  medlemmer.

Den motionsvenlige
FIRMAIDRÆT
er for alle aldre.

Aktivitet

Firmaidrætten er en flerstrenget forening, der kan tilbyde vore medlemmer og byens borgere et bredt udbud af aktiviteter, så som:

batminton

FIRMAIDRÆT
– når der går sport i jobbet.

rigtig maend logo

Medlemskab og kontingent

penge

Aktivitetskontingentet er forskelligt for de enkelte idrætsgrene, og det fremgår af indbydelsen, samt på foreningens hjemmeside
www.firmaidraetslagelse.dk

Aktivitetskontingentet inkluderer også medlemskab af foreningen, og skal indbetales i f. m. tilmeldingen.

cykling

HUSK
livsglæden og livskvaliteten afhænger af dig selv.

 

Underkategorier

Nyheder fra foreningen Firmaidræt Slagelse

gereralforsamlingGeneralforsamling i Firmaidræt Slagelse

Bliv opdateret om de sidste nye tiltag i foreningen, samt indkaldelse til generalforsamlingen.