Firmaidræt Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 28. oktober 2019, 18.00

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse af sidste mødereferat 04.02. 2019
 3. Økonomi
 • Regnskab 2019
 • Budget 2020
 1. Bordet rundt

-      Foreningens tilstand

 • Aktiviteter i 2020
 • Lederpleje
 • Frivillig bank
 1. Visioner
 • Foreningen
 • Afdelingerne
 1. Generalforsamling 11. marts 2020

Deltagere :

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Kaj Johansen   

Keld Larsen, John Henriksen, John Jensen      

1

Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde.

2

Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 04. februar 2019 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3

Økonomi

 • Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019.

Idrætsaktiviteterne samlet udviser et overskud på i alt 11.271,22 Kr.

For badminton, bowling og fodbold er der indbetalt 15.900 Kr. som ikke er bogført.

Firmaidræt Slagelse har år til dato et overskud på 50.296,42.

Hertil skal lægges ovennævnte 15.900 Kr.

Der mangler tal for vores store events; men disse giver samlet et pænt overskud. Vi holder dog  

Ikke budgettet for XM, da deltagerantallet svigtede.

Regnskabet for 2019 ser rigtig fornuftigt ud.

 • Budget 2020

KL udsender i denne uge en skabelon til afdelingsformændene for udarbejdelse af budget for 2020. 

4

Bordet rundt

JR  (formand)

 • Foreningens tilstand

Økonomien i Firmaidræt Slagelse er rigtig god og har været det nu i flere år.

Foreningens største problem lige nu er at skaffe frivillige, bl.a. til forretningsudvalget, badminton, fodbold og til events.

Formændene bedes undersøge, om der er medlemmer i afdelingerne, der kunne tænke sig at deltage i noget frivilligt arbejde i Foreningen.

 I øvrigt bruges mange kanaler til at finde frivillige. (Face-book, Ældresagen, Flyer fra Forbundet, Claus Thers som headhunter.

Pernille sender flyer til afdelingerne til brug vedr. søgning af frivillige/ledere.

Akut behov : Pakkehold til Lady Walk.

 • Aktiviteter i 2020

Trods ovenstående problem med at skaffe frivillige og ledere bibeholdes følgende events :

Lady Walk

Ladies Mud Race

Xtreme Mandehørm

Julemærkemarchen

Samarbejdet med ZBC fortsættes, f.eks. aktivitetsdag medio august

Ny profilfolder udsendes i januar

Sundhedsambassadøruddannelse afholdes i 2020 over 2 moduler.

”Rigtige Mænd”-løbet afholdes ikke i 2020. Der er ikke tilslutning nok.

Der vil i 2020 blive arbejdet på at søge et samarbejde med en Eventkoordinator på konsulentbasis.

 • Lederpleje

For at opgradere lederplejen er der tanker fremme om at tildele afdelingerne et vist beløb pr. hoved i afdelingsledelsen, som kunne bruges til sociale aktiviteter. Det er kun på tankestadiet og vil blive behandlet på et FU-møde.

Herudover vil der som sædvanlig blive arrangeret julefrokost og frivilligmiddag. 

Frivilligmiddagen er sat til d.24/1 2020.

 • Frivilligbank

     Bank med liste over frivillige der kan indtræde til ad hoc opgaver i Firmaidræt Slagelse.   

Søges oprettet i 2020. Se bilag.

BC  (næstformand og fodbold)

 • Tager sig også af aktiviteterne vedr. ZBC

Udtræder af Firmaidrætten ved næste Generalforsamling. Været med i 6 år.

KL  (motion og samvær)       

 • Er med til bestyrelsesmødet i stedet for Niels Jørgen. Er med i badmintonafdelingen under

     Motion og Samvær. MS har ca. 130 medlemmer fordelt på Petanque, stavgang, badminton og

     gymnastik.

FR  (badminton og sekretær)

-    Har været med i 5 år. Badminton på niveau med sidste sæson. Ca. 90 medlemmer.

KJ  (skydning)

 • Har været med i 44 år.

Kun ca. 8 medlemmer i skydeafdelingen.

Der foregår dog en del aktiviteter i afdelingen, f.eks. 9 skydninger for ZBC elever, arrangement

for Marievangskolen, åbent hus og Slagelse Open. Forsvarsbrødrene benytter også skydebanen.  

PA  (FU og marketing)

Været med i Firmaidræt Slagelse i ca. 1 år. Tidligere arbejdet i Forbundet.

JHe (Rigtige Mænd)

 • Afdelingen nedlægges da der ikke er tilslutning nok. Medlemmerne opfordres til at melde sig som frivillige. BC skriver rundt til medlemmerne.                                                                                                                                             

KL  (økonomiansvarlig)

 • Har været med i ca. 3 år. Tager sig af økonomien i Firmaidræt Slagelse.

JJ  ( Floor-ball)  

-  Velkommen til det nye bestyrelsesmedlem John Jensen. Tager sig af floor-ball, som træner hver

    Fredag i Vesthallen mellem 16 og 18. Der er pt ca. 12 medlemmer; men John håber på flere.   

5

Visioner

 • Foreningen

               Foreningen vil gerne oprette en ny aktivitet hvert år. En ide som næste aktivitet kunne være

padle-tennis.

 • Afdelingerne

                Afdelingerne opfordres til at udarbejde visioner. Det kræver dog power i form af en stærk  

                ledelse, som vi nok ikke har pt. Det kunne være en vision i første omgang at finde flere ledere i 

 de enkelte afdelinger.

6

Generalforsamling

 • Der afholdes generalforsamling i Firmaidræt Slagelse onsdag d. 11. marts 2020.

               Afdelingerne bedes aflægge beretning til Formanden i god tid inden Generalforsamlingen.

Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 28. oktober 2019, kl. 16:30

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 27. juni 2019
 1. Bordet rundt.

- Tilbageblik siden sidste møde d.27/6

- Aktiviteterne resten af året.

- Forretningsudvalgets sammensætning fremadrettet.

- Mødekalender 2020.

- Frivillige, herunder frivilligbank

- Pr-Markedsføring

- 2020 aktiviteter og niveau

 1. Økonomi.
 • Opfølgning, hvis muligt (ellers hvordan ser det ud)
 • Investeringer 2020 og finansiering af disse. (reklame på trailer, IT-udstyr)
 1. Eventuelt

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL), Pernille Aude (PA) 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

    Referatet fra sidste møde d. 27 juni 2019 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

 1. Bordet rundt

  - Hvad er sket siden 27/6 2019

JR

FU mødet d. blev aflyst på grund af travlhed.

JR har fundet en frivillig til pakkeholdet vedr. Ladywalk. Der er kommet 2 reaktioner på facebook-opslaget vedr. frivillige. Det er Finn og hustru fra floor-ball-afdelingen.

JR har holdt møde med Claus Thers. Han kan ikke afse tid til Forretningsudvalget; men vil gerne være behjælpelig med rekruttering af frivillige til Firmaidrætten.

FU har afholdt 2 møder med Sannie Kalkerup fra Forbundet vedr. Firmaidræt Slagelses fremtid.

Foreningens største udfordring er helt klart at skaffe frivillige. ( fodbold, badminton, FU og diverse ad hoc opgaver i forbindelse med events.

Forbundet er pt. i gang med at udarbejde en flyer vedr. frivillige til Firmaidræt Slagelse. Skal opslås på hjemmesiden og på face-book.

Frivilligcenteret kunne være en mulighed f.eks. til events.

FS har afholdt LMR og XM. De forløb overordnet godt. Der kunne godt have været flere løbere til XM. Afholdt evalueringsmøde vedr. de 2 løb med diverse ris/ros. Økonomien er ikke på plads endnu; men sammenlagt for de to løb er der et pænt overskud.

JR og FR deltog i nytilflytterarrangement i musikhuset d. 6/10, for at gøre opmærksom på FS.

FS deltog i Sct.Michaels nat med  floor-ball, hvor det var muligt at vinde en præmie. (gavekort til Lady-walk). BMI måleren var en stor succes.

Arbejdspladsernes motionsdag blev ikke til noget fra FS`s side.

På grund af svigtende deltagerantal bliver ”Rigtige Mænd” løbet aflyst i 2020.

Lønnet Eventkoordinator søges på face-book. (ca. 45.000 kr/år)

Andre muligheder var at søge gennem Ældre Sagen og Seniorerhverv. Mulighed for løntilskud fra Forbundet undersøges.  

- Aktiviteter resten af året.

Julemærkemarchen afvikles den første søndag i december.

Annonceres på hjemmeside og Face-book i uge 44.

- FU´s sammensætning fremadrettet.

Som bekendt trækker BC sig fra FS ved generalforsamlingen d. 11/3 2020.

Efter den dato er der kun 4 i FU, hvor vi kan være op til 6.

Der arbejdes på at finde emner.

- Mødekalender 2020.

Mødekalender for 2020 forelægger. Vedhæftes referatet.

- Frivillige, herunder frivilligbank.

 ”Rigtige Mænd” afdelingen nedlægges. BC skriver til face-book gruppen for RM, om der var nogle der ville være frivillig i Firmaidræt Slagelse, f.eks i fodboldafdelingen.

Claus Aude har måske et emne til en frivillig.

Vivi XXX kunne være et emne til events.

 1. Økonomi

Punktet behandles ved efterfølgende bestyrelsesmøde.

 1. Eventuelt

Intet under dette punkt.

          

Vedtægter for FIRMAIDRÆT Slagelse

 • 1 Foreningens navn
 • 1.1. Foreningens navn er FIRMAIDRÆT Slagelse.
 • 1.2 Stiftelses år: 21. februar 1941. Under navnet Slagelse Firma Sport.
 • 2 Foreningens hjemsted
 • 2.1 Foreningen er hjemmehørende i Slagelse Kommune.
 • 3 Foreningens formål
 • 3.1 Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, erhvervsskoler, familien, fællesskaber og enkeltpersoner, at fremme interessen for idræt, motion og samvær.
 • 4 Organisationsforhold
 • 4.1 Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for

            dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer.

 • 5 Medlemskab
 • 5.1 Foreningen er åben for alle.
 • 5.2 Alle medlemmer optages som enkeltmedlemmer.
 • 5.3 En person er medlem, når kontingentet er betalt.
 • 5.4 Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidræts-
             forbund til enhver tid gældende vedtægter og retningslinjer.
 • 6 Generalforsamlingen
 • 6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel på foreningens hjemmeside www.firmaidraetslagelse.dk.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:            

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning fra bestyrelsen, herunder afdelinger og udvalg.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget til orientering.
 7. Valg i henhold til vedtægterne.
 8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).
 • 6.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberet- tigede.
 • 6.3 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
             formanden         skriftligt i hænde senest 10 dage før mødet.
 • 6.4 Æresmedlemmer har ret til, med taleret, at overvære generalforsamlingen.
 • 6.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes med mindst 21 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af de stemmeberettigede skriftligt fremsætter anmodning herom - bilagt motiveret dagsorden.

En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen - med undtagelse af juli måned.

Mødet indkaldes med 7 dages varsel vedlagt dagsorden.

 • 7 Afstemninger
 • 7.1 Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer
  i vedtægterne.
 • 7.2 Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem
        er i restance.
 • 7.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og der kan således ikke stemmes ved
         fuldmagt.         
 • 7.4 Skriftlig afstemning skal foretages på forlangende.
 •       Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke.
 • 8 Valg
 • 8.1 Valgbar er medlemmer, der er fyldt 18 år.
 • 8.2 Forslag til valgbare personer skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage
        før generalforsamlingen.
 • 8.3 I tilfælde af manglende kandidater kan bestyrelsen dispensere herfra, og supplere
        sig selv frem til førstkommende generalforsamling.      
 • 8.4 Hvor andet ikke er angivet, er valgene gældende for 2 år.
 • 9 Valg til forretningsudvalget
 • 9.1 Generalforsamlingen vælger et forretningsudvalg bestående af en formand og
        indtil 5 udvalgsmedlemmer.

Forretningsudvalget konstituerer sig med en sekretær, en økonomiansvarlig, kommunikationsansvarlig, Pr- og Markedsføringsansvarlig og idrætsansvarlig. Blandt disse personer udpeges næstformanden.

 • 9.2 På lige år vælges formand og 2 medlemmer, og på ulige år vælges de resterende 1-3 medlemmer.
 • 9.3 Ved forfald i utide kan forretningsudvalget supplere sig selv frem til

            førstkommende ordinære generalforsamling.

 • 10 Valg af revisorer
 • 10.1 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.
 • 11 Valg til Vesthallens bestyrelse
 • 11.1 Generalforsamlingen vælger 3 medlemmer til Vesthallens bestyrelse, jf. Vesthallens
           vedtægter.
 • 11.2 På lige år vælges formand, og på ulige år vælges de 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • 12 Bestyrelsen
 • 12.1 Bestyrelsen består af forretningsudvalget, samt afdelingsformanden eller en
          repræsentant for de aktuelle afdelinger i h. t. Organisationsplanen.
 • 12.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, herunder formanden eller næst-
          formanden, er til stede.

            I tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.

 • 12.3 Der afholdes minimum 2 møder om året på strategisk vigtige tidspunkter, eller efter behov. Møderne skal fortrinsvis være visions- og udviklingsmøder, der ikke må bære præg af egentlige driftsopgaver.
 • 12.4 Der udarbejdes et beslutningsreferat, der udsendes senest 3 uger efter mødet.
 • 12.5 Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed i ankesager og tvistigheder.
 • 13 Forretningsudvalget
 • 13.1 Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen
          og generalforsamlingen.
 • 13.2 Forretningsudvalget kan ansætte lønnet medhjælp.
 • 13.3 Forretningsudvalget udarbejder og vedligeholder sin egen og bestyrelsens
           forretningsorden.
 • 13.4 Der udarbejdes et beslutningsreferat, der udsendes senest 3 uger efter mødet.
 • 14 Afdelinger
 • 14.1 Hver aktivitet ledes af en afdelingsbestyrelse, der varetager den daglige drift
  og udvikler egne aktiviteter.
 • 14.2 Afdelingsformanden vælges på generalforsamlingen eller udpeges i samarbejde
           med forretningsudvalget.
 • 14.3 Afdelingsformanden sætter sit eget hold (afdelingsbestyrelsen), og uddelegerer
           ansvar og opgaver.
 • 14.4 Hver afdeling udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil
           hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser, herunder budget og kompe-
           tencer, som godkendes af forretningsudvalget.
 • 14.5 Afdelingerne er ansvarlige overfor forretningsudvalget i det daglige og overfor
           generalforsamlingen.
 • 15 Ad hoc-udvalg
 • 15.1 Forretningsudvalget kan nedsætte ad hoc udvalg, hvortil der også kan udpeges
           personer udenfor foreningen.
 • 15.2 Forretningsudvalget udarbejder et kommissorium, der indeholder budget og
           tidsramme, samt udpeger formanden, der sætter sit eget hold.
 • 16 Tegning, prokura og hæftelse
 • 16.1 Foreningen tegnes af formanden.
 • 16.2 Der kan for driftskonti, med det samlede forretningsudvalgs underskrifter, meddeles
             prokura til de enkelte forretningsudvalgsmedlemmer.   
 • 16.3 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af general-
           forsamlingen, samt underskrift af bestyrelsen.
 • 16.4 Foreningen hæfter kun med sin formue.
 • 16.5 Bestyrelse, afdelinger, udvalg og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt ved
           lovligt trufne beslutninger.
 • 17 Kontingent
 • 17.1 Kontingent fastsættes af forretningsudvalget efter samråd med afdelingerne ud fra aktuelle omkostninger eller andre hensyn.
 • 17.2 Ved restance kan forretningsudvalget, i samråd med den aktuelle afdeling, udelukke
           et medlem for deltagelse i foreningens aktiviteter.
 • 17.3 Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.
 • 18 Regnskab og revision
 • 18.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.
 • 18.2 Økonomiansvarlig fremlægger det reviderede regnskab på den ordinære general-forsamling.
 • 18.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest 14 dage før generalforsamlingen.

Revisorerne er underlagt de af Dansk Firmaidrætsforbund udarbejdede ”Retnings-linjer for folkevalgte revisorer”.

 • 18.4 Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.
 • 19 Eksklusion
 • 19.1 Forretningsudvalget kan til enhver tid, med øjeblikkeligt varsel, ekskludere medlem-mer og/eller hold, der bevisligt ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinjer, eller udviser grov usportslig optræden indenfor foreningens rammer.
 • 19.2 En eksklusion skal forelægges på førstkommende generalforsamling.
 • 20 Pædofilipolitik
 • 20.1 Foreningen vil, i overensstemmelse med loven, indhente en børneattest for ledere
          og instruktører, der er fast tilknyttet foreningen og som har direkte kontakt med,
           eller færdes fast blandt børn under 15 år, som led i udførelsen af deres arbejde.
 • 20.2 Dansk Firmaidrætsforbund udsendte ”Vejledning til foreningerne om at indhente og
           håndtere børneattester” vil blive benyttet.
 • 21 Dopingpolitik
 • 21.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund underlagt
           forbundets gældende dopingregulativ.                        
 • 21.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til på forlangende at deltage i dopingtest,
          som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.
 • 21.3 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk
            Firmaidrætsforbunds dopingregulativ.
 • 22 Våbenpåtegning
 • 22.1 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningen også forpligtet
           til at tilbagekalde en påtegning overfor et medlem, der efter foreningens skøn af
           hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse
            til et våben, samt give politiet underretning om tilbagekaldelsen.
 • 22.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.
 • 23 Foreningens opløsning
 • 23.1 Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlem-
           mer stemmer herfor, på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.
 • 23.2 På samme møde tages der stilling til fordeling af foreningens midler og ejendele.
 • 23.3 Den afgående bestyrelse har pligt til at medvirke til en ordentlig afvikling af foreningen.

Senest revideret på generalforsamlingen den 13. marts 2019

Mødekalender for forretningsudvalget (FU) 2020.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

 18. FEB

16:30

Mødelokale/Vesthallen

Regnskab og budget

21. APR

16:30

Mødelokale/Vesthallen

16. JUN

16:30

Mødelokale/Vesthallen

22. SEP

16:30

Mødelokale/Vesthallen

27. OKT

16:30

Mødelokale/Vesthallen

27.  NOV

18:00

Vesthallen

Julefrokost

Generalforsamling d. 11. marts 2020 kl. 19:00 i Vesthallen

Mødekalender for bestyrelsen (Best) 2020.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

18. FEB

1800 - 2100

Vesthallen

Regnskab og budget

27. OKT

1800 - 2100

Vesthallen

27. NOV

1800 - ?

Vesthallen

Julefrokost

Julefrokost er for bestyrelsen (+) samt påhæng.

Foreningsoplysninger

Firmaidræt Slagelse
Skjoldsvej 8, 4200 Slagelse
CVR: 12581114
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Forening 5035 Firmaidræt Slagelse
Stiftet den 21.02.1941
Formand Jan Reinhold
Kenyavej 5
4200  Slagelse
Mobil 23 43 09 15
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kasserer/
økonomileder
Kirsten Larsen

Tlf prv. 22 71 02 72
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Postadresse Jan Reinhold
Kenyavej 5
4200  Slagelse
Mobil 23 43 09 15
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
E-postmodtager Jan Reinhold
Kenyavej 5
4200  Slagelse
Mobil 23 43 09 15
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Underkategorier

Nyheder fra foreningen Firmaidræt Slagelse

gereralforsamlingGeneralforsamling i Firmaidræt Slagelse

Bliv opdateret om de sidste nye tiltag i foreningen, samt indkaldelse til generalforsamlingen.


FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia