Generelle turneringsregler

1. Gyldighed

1.1 Efterfølgende regelsæt er gældende på lokalt plan.
Afdelingsbestyrelsen kan dispensere herfra, såfremt sportslige
hensyn taler herfor.
Dispensation(er) bekendtgøres for involverede parter.

1.2 Ved deltagelse i kreds-, landsdels- og landsstævner er Dansk
Firmaidrætsforbunds regler gældende.

1.3 Benyttelse af ordet "klub" gælder for arbejdspladsen/ firmaidræts-
klubben, familien og fællesskabet.

2. Stævne- og turneringsafvikling

2.1 Stævner og turneringer afvikles på følgende måde:
a. efter Cup-systemet,
b. som en kombination af Cup-Pulje,
c. som en kombination af Pulje-Cup,
d. som en kombination af Pulje-Pulje,
e. alle spiller mod alle (serier/rækker/puljer).

2.2 Handi-capsystemet kan tages i anvendelse, når sportslige hensyn
taler herfor.

2.3 Spillestilen er europæisk.

2.4 Turneringer afvikles for 2-mands hold.

2.5 En sparringspartner må kun benyttes, såfremt denne er medlem
af Firmaidræt Slagelse og ikke skal spille yderligere samme dag.

3. Holdsammensætning

3.1 Et hold sammensættes af spillere fra ‘en klub.

4. Holdopstilling

4.1 Tilmelder en klub mere end 1 hold i samme kategori, så skal holdene
nummereres således, at laveste nummer angiver bedste holdopstilling.
Holdopstilling(er) skal afleveres, inden første turneringskamp, til
afdelingsformanden.

4.2 Inden nye spillere deltager i kamp, skal disse opføres på ovennævnte
holdopstilling.

4.3 Ønsker en klub at flytte en spiller fra et hold til et andet, skal der
afleveres en motiveret skriftlig ansøgning til afdelingsformanden.

5. Bruttohold

5.1 Et bruttohold kan max. bestå af 4 spillere (2 registrerede spillere og
2 reserver).
Mindst 1 af de deltagende spillere skal være registreret.
De 2 reserver skal være de samme gennem hele turneringen og
må ikke deltage på andre hold.

a. En registreret reserve skal have samme styrke/snit som den
han/hun afløser og være medlem af Slagelse Firma Sport.

b. De tilmeldte spillere på et hold må ikke, i samme turnering,
deltage som spillere/reserver på andre hold.

6. Indrangering af hold

6.1 Hvis en klub tilmelder hold for første gang, eller klubben ikke har
deltaget i den forgangne sæson, skal afdelingen skønne holdets styrke
evt. på grundlag af indhentede oplysninger og indrangere holdet i den
rigtige række/serie.

7. Op- og nedrykning

7.1 Op- og nedrykning foretages udfra hold- gennemsnit, således at den
efterfølgende turnering deles op i rækker efter godt sportmanship.

8. Deltagelse

8.1 Deltagerberettiget er alle der på kamp- tidspunktet er fyldt 12 år.
Der kan dog søges om dispensation hos Bowlingudvalget.
Alle spillere og reserver skal være medlem af Slagelse Firma Sport.
8.2 Spillere, der er registreret i afdelingen, kan deltage i samtlige de
stævner som afdelingen afholder.
Betaling for deltagelse fastlægges af afdelingsbestyrelsen.

8.3 Alle interesserede spillere kan deltage i Bymesterskabet.
Betaling for deltagelse fastlægges af afdelingsbestyrelsen.

9. Protester

9.1 Det protesterende hold skal, efter kampen udfærdige en skriftlig
protest, som skal være afdelingsformanden i hænde senest 48 timer
efter kampen.

9.2 Behandling af protester er beskrevet i "Fællesbestemmelser for SFS".

10. Udeblivelse, afbud og flytning af kampe

10.1 Hold

a. Ved udeblivelse af hele holdet, uden afbud fra en turneringskamp,
idømmes holdet en bøde på kr. 200,-.
Der kan ikke spilles igen før bøden er indbetalt.

b. Udeblivelse eller afbud medfører automatisk, at kampen er tabt
og resultatet
registreres med 0 point og 0 kegler.
Modstanderen gennemfører alligevel kampen/ matchen.

c. Ved udeblivelse fra 2 kampe/kampdage eller ved gentagne afbud
uden væsentlig begrundelse, kan holdet nægtes videre deltagelse.

d. Når et hold nægtes videre deltagelse eller af anden årsag ikke
kan fuldføre en igangværende turnering, så annulleres samtlige
holdets kampresultater.
Refundering af aktivitetskontingent til de øvrige hold, i samme
række, vil ikke finde sted.

e. Såfremt et hold trækker sig efter tilmeldings- fristen, skal
aktivitetskontingentet stadigvæk indbetales.

10.2 Stævner

a. Ved udeblivelse eller afbud erstattes startgebyret ikke.
Derudover kan der idømmes en bøde på kr. 100,- pr. tilmeldt
kategori.

b. Ved udeblivelse eller afbud kan der indsættes spillere af samme
styrke.

10.3 Flytning af kampe

a. En turneringskamp kan flyttes, når turnerings- ledelsen/lederen
finder begrundelsen acceptabel og afbudet er modtaget rettidigt -
senest 7 dage før spilledag/dato.

b. Ved flytning af en turneringskamp betales et gebyr på kr. 140,00
pr. kamp.
Gebyret betales af det hold som først ønsker kampen flyttet, og
dette gebyr betales, når den flyttede kamp spilles.

c. Såfremt turneringsledelsen må opgive at finde et for de implicerede
hold belejligt spilletids- punkt, udarbejdes en "gul seddel".
Holdet der har ønsket at få deres kamp flyttet, finder en for dem
og deres modstander ny spille- dato i fælles samråd.
Samme gebyr som under punkt b.
d. Hvis det ikke er muligt at afvikle en kamp inden sidste
turneringsdag, p.g.a. at parterne ikke har kunnet aftale en
spilledag indbyrdes, så udgår kampen, og begge hold tildeles 0
point

11. Indplacering/pointfordeling

11.1 Holdene indplaceres efter pointsystemet således:
a. For vunden serie gives 2 point.
b. For uafgjort serie gives 1 point.
c. For tabt serie gives 0 point.
d. For flest væltede kegler i de 3 spillede serier gives 2 point.
Vælter hvert hold lige mange kegler deles de 2 point ligeligt.
I tilfælde af pointlighed har det hold vundet, der har flest kegler.
Såfremt der fortsat ikke er fundet en vinder, spilles der en ny og
afgørende kamp over 3 serier.

12. Spillernes antal/mødetid

12.1 Mindst 1 spiller skal være registreret hos turneringsledelsen senest
10 min. før det programsatte kamptidspunkt.

12.2 Spillere, der kommer for sent, kan indtræde i kampen i den næste
serie der spilles.

13. Kugler og sko

13.1 Egne kugler må benyttes, dog på eget ansvar.

13.2 Der skal anvendes godkendte sko.

14. Præmieregulativ

14.1 3 - 5 spillere/par: 1 præmie.
6 - 12 spillere/par: 2 præmier.
13 - spillere/par: 3 præmier.

15. Turneringsregler

15.1 Bowlingkampe afvikles efter Dansk Firmaidrætsforbunds - Generelle bestemmelser.

16. Regelsættet

16.1 Hvor intet andet er anført i disse regler, gælder de nationale forbunds spille-, turnerings- og regelsæt.

Vedtaget
Senest vedtaget på årsmødet den 7. juni 2012
Med ikrafttrædelsesdato den 7. juni 2012